หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา

1.เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ รับรองวิทยฐานะแล้ว หรือมีประสบการณ์ ทางด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม และ ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร

1. เตรียมเอกสาร 3 อย่าง คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาผลการศึกษาปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 2 ชุด

2. ติดต่อกับหลักสูตร เบอร์ 02867-8070 หรือเจ้าหน้าที่ 086-6333874 หรือมาที่ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 19 ชั้น 4

3. สัมภาษณ์กับอาจารย์ในหลักสูตร

4. ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่มีผลกับการรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร)

5. นำเอกสารที่ต้องเตรียมไปสมัครกับสำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1

6. มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วได้บัตรนักศึกษาชั่วคราว