ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in Engineering Management

ชื่อเต็ม (ไทยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)    วศ.. (การจัดการงานวิศวกรรม)                                      

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Master of Engineering (Engineering Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    M.Eng. (Engineering Management) 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาวิศวกรและนักเทคโนโลยี ให้มีความเข้าใจในด้านหลักการบริหารอุตสาหกรรมตลอดจนการบริหารระบบสารสนเทศที่จำเป็นให้สามารถบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและหลักการบริหารงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการจัดการงานวิศวกรรมตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนการบริหารการเงิน  และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้  ในเชิงวิศวกรรมและเชิงเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆโดยมองตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีวิชาครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารการดำเนินงาน (Operations Management)   การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)  การบริหารเทคโนโลยี (Technology Management)  การบริหารความปลอดภัย (Safety Management) การบริหารโครงการ (Project Management) และการบริหารระบบข่าวสารข้อมูล (Information System Management)

เพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น(Professional Oriented) การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายทางวิชาการมากขึ้น   ทั้งส่วนที่เป็นหลักสูตร คณาจารย์   และแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้วยการตั้งคำถามเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา แทนที่จะพิจารณาและประเมินผลของปัญหา และหาทางแก้ไขเพียงเท่านั้น การศึกษาเป็นไปโดยองค์รวมทั้งด้านการจัดการงานวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารระบบโซ่อุปทานการบริหารโครงการ  งานวิศวกรรมการเงิน  การบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย  รวมทั้งการบริหารระบบโทรคมนาคม ซึ่งจะมีลักษณะการเข้าถึงการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในสภาวะแวดล้อมอย่างแท้จริง    มากกว่าการเรียนรู้จากห้องเรียนหรือตัวอย่างที่มาจากสื่อการสอนเท่านั้น เพื่อให้เกิดประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่แท้จริง 

  จุดเน้นหลักสูตรมีดังนี้

 1)  มุ่งมั่นพัฒนาวิศวกรและนักเทคโนโลยีให้มีความสามารถเป็นผู้บริหารมืออาชีพในองค์กรด้าน

      ธุรกิจและอุตสาหกรรม

2)  ส่งเสริมความรู้และทักษะในการเป็นผู้บริหารโครงการทางด้านวิศวกรรม

 3)  มุ่งมั่นผลิตผู้บริหารที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      (1)  วิศวกรอาวุโสในองค์กรด้านวิศวกรรม

      (2)  หัวหน้าฝ่ายงานวิศวกรรม

      (3)   ผู้จัดการโรงงาน

      (4)   ผู้จัดการโครงการ

      (5)   ผู้จัดการหน่วยงานทางวิศวกรรม

      (6)   วิศวกรประเมินโครงการต่าง ๆ

      (7)   นักวิชาการ

      (8)   นักวิจัย

      (9)   ผู้บริหารโครงการ