โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก.  แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม       39 หน่วยกิต

 

แผน ข.  เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่มีการค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก           15 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ       3         หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม         39       หน่วยกิต

 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

720-104กระบวนการวิธีวิจัยทางการบริหารงานวิศวกรรม  3 หน่วยกิต

700-201 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต  

 

วิชาแกน 9 หน่วยกิต

720-101 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง 3 หน่วยกิต

720-102 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

720-103การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

 

วิชาเอก 6 หน่วยกิต

720-201 การบริหารการตลาด 3 หน่วยกิต

720-202 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก2 และ 15 หน่วยกิต สำหรับแผน ข ที่เปิดประจำดังนี้

720-203 การจัดการคุณภาพ:ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างคุณค่า 3 หน่วยกิต

720-205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต

721-101 การบริหารการผลิตและการดำเนินการ 3 หน่วยกิต

721-104 ยุทธศาสตร์การบริหารงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

721-171 การบริหารผลิตภาพ 3 หน่วยกิต

 

วิชาวิทยานิพนธ์/ศึกษาอิสระ 12 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก2 และ 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ข 

721-201 เรื่องที่น่าสนใจทางการจัดการงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

721-400 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต้องเรียน

วิชา  700-100  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต