ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 4

มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม 

เขต ภาษีเจริญ  กทม. 10160

รศ.ดร. วันชัย ริจิรวิช  081-134-4865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  วงศ์วนิชทวี  086-384-1567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.พงศ์พัฒน์  เพ็ชรรุ่งเรือง  081-619-5900  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ปุณยิศา  คืนดี  095-696-3655

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพงศ์ธวัช นาคตระกูล(จนท.) 086-633-3874

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : Meng Siam

Facebook เพจ : มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัย สาขา วิศวกรรมศาสตร์

Office:02-867-8070  Fax: 02-868-5022

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก.  แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม       39 หน่วยกิต

 

แผน ข.  เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่มีการค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก           15 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ       3         หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม         39       หน่วยกิต

 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

720-104กระบวนการวิธีวิจัยทางการบริหารงานวิศวกรรม  3 หน่วยกิต

700-201 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต  

 

วิชาแกน 9 หน่วยกิต

720-101 การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรมชั้นสูง 3 หน่วยกิต

720-102 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

720-103การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

 

วิชาเอก 6 หน่วยกิต

720-201 การบริหารการตลาด 3 หน่วยกิต

720-202 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก2 และ 15 หน่วยกิต สำหรับแผน ข ที่เปิดประจำดังนี้

720-203 การจัดการคุณภาพ:ยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างคุณค่า 3 หน่วยกิต

720-205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต

721-101 การบริหารการผลิตและการดำเนินการ 3 หน่วยกิต

721-104 ยุทธศาสตร์การบริหารงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

721-171 การบริหารผลิตภาพ 3 หน่วยกิต

 

วิชาวิทยานิพนธ์/ศึกษาอิสระ 12 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก2 และ 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ข 

721-201 เรื่องที่น่าสนใจทางการจัดการงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

721-400 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต้องเรียน

วิชา  700-100  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in Engineering Management

ชื่อเต็ม (ไทยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)    วศ.. (การจัดการงานวิศวกรรม)                                      

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Master of Engineering (Engineering Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    M.Eng. (Engineering Management) 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาวิศวกรและนักเทคโนโลยี ให้มีความเข้าใจในด้านหลักการบริหารอุตสาหกรรมตลอดจนการบริหารระบบสารสนเทศที่จำเป็นให้สามารถบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและหลักการบริหารงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการจัดการงานวิศวกรรมตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนการบริหารการเงิน  และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้  ในเชิงวิศวกรรมและเชิงเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆโดยมองตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีวิชาครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารการดำเนินงาน (Operations Management)   การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)  การบริหารเทคโนโลยี (Technology Management)  การบริหารความปลอดภัย (Safety Management) การบริหารโครงการ (Project Management) และการบริหารระบบข่าวสารข้อมูล (Information System Management)

เพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น(Professional Oriented) การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายทางวิชาการมากขึ้น   ทั้งส่วนที่เป็นหลักสูตร คณาจารย์   และแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้วยการตั้งคำถามเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา แทนที่จะพิจารณาและประเมินผลของปัญหา และหาทางแก้ไขเพียงเท่านั้น การศึกษาเป็นไปโดยองค์รวมทั้งด้านการจัดการงานวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารระบบโซ่อุปทานการบริหารโครงการ  งานวิศวกรรมการเงิน  การบริหารความปลอดภัยและวินาศภัย  รวมทั้งการบริหารระบบโทรคมนาคม ซึ่งจะมีลักษณะการเข้าถึงการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในสภาวะแวดล้อมอย่างแท้จริง    มากกว่าการเรียนรู้จากห้องเรียนหรือตัวอย่างที่มาจากสื่อการสอนเท่านั้น เพื่อให้เกิดประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่แท้จริง 

  จุดเน้นหลักสูตรมีดังนี้

 1)  มุ่งมั่นพัฒนาวิศวกรและนักเทคโนโลยีให้มีความสามารถเป็นผู้บริหารมืออาชีพในองค์กรด้าน

      ธุรกิจและอุตสาหกรรม

2)  ส่งเสริมความรู้และทักษะในการเป็นผู้บริหารโครงการทางด้านวิศวกรรม

 3)  มุ่งมั่นผลิตผู้บริหารที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      (1)  วิศวกรอาวุโสในองค์กรด้านวิศวกรรม

      (2)  หัวหน้าฝ่ายงานวิศวกรรม

      (3)   ผู้จัดการโรงงาน

      (4)   ผู้จัดการโครงการ

      (5)   ผู้จัดการหน่วยงานทางวิศวกรรม

      (6)   วิศวกรประเมินโครงการต่าง ๆ

      (7)   นักวิชาการ

      (8)   นักวิจัย

      (9)   ผู้บริหารโครงการ